اغلب واکنش های شیمیایی برای پیشرفت نیاز به دمای ثابتی دارند. از طرف دیگر اگر در طی زمان واکنش، اجزا خوب با هم مخلوط نشوند، ممکن است محصول واکنش با بهره مناسبی به دست نیاید و مقدار بسیار زیادی از واکنش دهنده ها تا پایان زمان، درگیری واکنش نشوند. هیتر استیرریا هیتر مگنت، نه تنها دمای یکنواخت واکنش را می تواند تامین کند، بلکه با خاصیت مغناطیسی که دارد با دور مشخصی که قابل تنظیم است، اجزا ظرف واکنش را به طور یکنواخت به هم می زند.

هات پلیت مگنت استیرر آزمایشگاهی